Rocky Mountain Yeti Evanston 41.26445841253481, 110.98416349325282.